fbpx

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), registrované pod jménem Mihaela Stan, se sídlem Na Zeleném Vršku 177, 25169, Velké Popovice, Česká republika; provozovna: U Michelského mlýna 1569/3, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo: 74887220, daňové identifikační číslo: CZ7152099955, zapsaná v Živnostenském rejstříku Říčany, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytovaní služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služby (dále jen “poskytovatel”) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Služby jsou poskytovatelem nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cestaharmonie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní stránky”).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytovaní služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytovaní služeb ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1 objednávané službě,

2.2.2 způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3 Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.5 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána poskytovatelem kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7 Poskytovatel má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.8 Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.9 Poskytovatel je plátcem DPH. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.

2.10 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky poskytovatelem na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho poskytovatel ničeho povinen. Výjimkou je případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.11 Poskytovatel neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.

2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit poskytovateli následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet poskytovateli č. 670100-2205595131/6210, vedený Mihaelou Stan, online platební kartou a online bankovním převodem.

3.2 Poskytující nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.3 Poskytující požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytujicího.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytující ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytující kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. PODMÍNKY KOUČOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

4.1 Sezení budou během období probíhat online, nebo osobně.

4.2 Čas sezení – oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a kouč má nárok na odměnu v plné výši. Pokud klient zruší více než 3 sezení během období, je kouč oprávněn koučovací dohodu vypovědět za podmínek uvedených níže k bodu „4.14. Ukončení dohody“.

4.3 Délka sezení – délka jednoho sezení je 60 minut. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně, nebo online. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může kouč rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

4.4 Délka koučovacího a poradenského období – délka koučovací a poradenské období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série potřebného počtu sezení. Minimální délka koučovacího a poradenského období je jeden měsíc. Předpokládá se uskutečnění jednoho sezení týdně.

4.5 Závazek kouče a poradkyně – kouč a poradkyně se zavazuje uskutečnit koučovací a poradenské sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako kouč naplňovat smysl této dohody. Pokud kouč nebude schopen během období plnit své závazky dle této dohody, je povinen zajistit koučovací a poradenské služby v dohodnuté kvalitě a rozsahu třetí osobou rovněž kvalifikovaným koučem a poradcem.

4.6 Odbornost kouče a poradkyně – kouč prohlašuje, že absolvovala akreditovaní kurz koučinku (MŠMT), dále jako výživová poradkyně dvouletý akreditovaný kurz výživového poradenství (MŠMT).

4.7 Příprava sezení – klient je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na koučovacích sezeních s koučem dohodne. Pokud klient nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom kouče neprodleně uvědomit. Pokud klient bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, je kouč oprávněn tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „4.13. Ukončení dohody“.

4.8 Odpovědnost – Kouč a poradkyně v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychické, fyzické nebo emocionální reakce (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího a poradenského sezení. Klient bere na vědomí, že koučování a poradenství může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování a poradenství podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi a poradci vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním a poradenství, je klient povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.9 Záruky – Kouč a poradce neposkytuje žádné záruky, že koučovací a poradenské metody sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč a poradce v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích a poradenských služeb neodpovídá.

4.10 Práva duševního vlastnictví – Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály”). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient koučovi za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.11 Důvěrný materiál – V rámci tohoto koučování a poradenství klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Kouč a poradce je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

4.12 Kouč a poradce je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč a poradce samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

4.13 Ukončení dohody – kouč je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

i. Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5ti pracovních dní ode dne, kdy kouč klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,

ii. Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava,

iii. Platba za koučování a terapii nebude před zahájením prvního sezení připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Klient je oprávněn dohodu vypovědět v případech uvedených v bodech i. a ii. analogicky. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště.

Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě. Postup při ukončení dohody – Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody z důvodů na straně klienta, je klient povinen uhradit koučovi odměnu v plné výši i za sezení, která neproběhla. Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně kouče, nebo vzájemnou dohodou, uhradí klient odměnu za sezení, která proběhla do dne ukončení dohody. Při ukončení dohody není kouč dále odpovědný za sezení.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Poskytovatel neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

5.2 Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

5.4 Poskytovatel je oprávněn k poskytnutí služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:

6.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,

6.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

7.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.5 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování. U Michelského mlýna 1569/3, 140 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: harmonie@cestaharmonie.com, telefon: 736 788 037.

Platnost od 1.1.2021

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít